Zakendoen met zekerheid

Een bemiddelings- of uitzendorganisatie neemt u veel werk uit handen. Het lidmaatschap van de NBBU biedt u de garantie dat u zakendoet met een vakkundige en betrouwbare onderneming. In deze brochure leest u waarom.

http://www.paycompany.nl/bestanden/documenten/433-folder-zakendoen-met-zekerheid.pdf

Uitzondering ketenbepaling is pas toe te passen als cao Glastuinbouw definitief is aangemeld

De nieuwe cao Glastuinbouw kent een regeling voor seizoencontracten voor een aantal teelt- en productie gebonden functies, waarmee wordt afgeweken van de ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid. Seizoenmedewerkers kunnen zo makkelijker door de glastuinders zelf in dienst genomen worden. De gemaakte cao-afspraken kunnen pas door werkgevers worden toegepast als de cao-tekst definitief is én is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de cao-tekst komt te staan onder welke voorwaarden de uitzondering op de ketenbepaling voor seizoenmedewerkers kan gelden. Bijvoorbeeld voor welke functies de verkorte tussenpoos kan worden toegepast en vanaf welke datum. De wijzigingen kunnen pas worden gebruikt door niet-leden van werkgeversorganisaties wanneer de cao en de desbetreffende bepalingen ook algemeen verbindend zijn verklaard door het ministerie.

De cao kent tevens een nieuwe vereenvoudigde arbeidstijdenregeling in de vorm van een jaarurenmodel en een nieuwe toeslagentabel voor overwerk en werk buiten de reguliere bedrijfstijd. Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw zijn vragen gesteld over de inhoud van de nieuwe arbeidstijdenregeling en wanneer deze in werking treedt. Momenteel zijn de betrokken partijen druk bezig met de redactie van de nieuwe cao-tekst. Het advies is om de officiële definitieve cao-tekst af te wachten en de berichtgeving hierover te volgen.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw wijst werkgevers er wel op dat de cao-lonen voor de glastuinbouw per 1 augustus met 2,25% stijgen.