WWZ: Geen transitievergoeding bij vervangende cao-regeling

Minister Asscher heeft in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer een aantal voorstellen gedaan voor aanpassing van de Wet werk en zekerheid. Naast het wijzigen van de ketenregeling bij seizoensarbeid, komt er ook een regeling om de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid aan werkgevers te vergoeden.

Het kabinet is van plan om de regeling op grond waarvan bij cao het recht op transitievergoeding buiten toepassing kan worden verklaard, te wijzigen. De huidige regeling houdt in dat een werknemer geen aanspraak kan maken op een transitievergoeding als in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Denk hierbij aan een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-regeling, die geldelijk even veel waard is als de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben.

De wijziging zal inhouden dat bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag wegens bedrijfsbeëindiging de waarde van de bij cao geregelde voorziening niet meer gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding. Het is dan aan cao-partijen zelf om te bepalen wat de inhoud en omvang van de cao-voorziening zal zijn -die ook alleen kan bestaan uit 'van werk-naar- werk' arrangementen. Ook mogen de cao-partijen zelf betalen wie de voorziening betaald (het hoeft niet de individuele werkgever (uit het midden en kleinbedrijf) te zijn).

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ten slotte is het kabinet van plan om een regeling te treffen waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. Die compensatie kan plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waar uiteraard een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan.

Asscher verwacht dat dit wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Bron: P&Oactueel