Wijzigingen Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wijziging minimumjeugdloon per 1 juli 2017
Per 1 juli 2017 wijzigt het minimumjeugdloon. Het wettelijk minimumjeugdloon heeft als doel het bieden van een minimumrechtsbescherming voor alle jeugdige werknemers. Om aansluiting te zoeken bij veranderende maatschappelijke opvattingen en beter aan te sluiten bij wat internationaal gangbaar is, wijzigt de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijk minimumloon -stapsgewijs- van 23 jaar naar 21 jaar.

De eerste stap
De eerste stap is dat per 1 juli 2017 de leeftijd omlaag gaat van 23 jaar naar 22 jaar. Dit betekent dat een werknemer van 22 jaar recht heeft op het volledig wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2017 gaat ook het minimumloon voor jongeren van 18 tot 21 jaar omhoog. Voor jongeren tot 18 jaar blijft het huidige minimumjeugdloon ongewijzigd.

Naar verwachting zal in 2019 de leeftijd omlaag gaan van 22 naar 21 jaar. Lees meer over de ontwikkelingen van het minimumjeugdloon op de website van de Rijksoverheid.

De hoogte van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 wordt, zodra bekend, op onze website gepubliceerd.

Wijziging meerwerk en stukloon per 1 januari 2018
In de WML is het minimum-maandloon het uitgangspunt. De hoogte van een daarvan afgeleid minimumloon per uur is afhankelijk van de normale arbeidsduur, zoals in de (inlenende) cao is afgesproken. In de WML ontbreekt een grondslag voor het betalen van minimumloon over verrichte arbeid die boven de normale arbeidsduur uitgaat, het zogenaamde meerwerk. Om onbetaald meerwerk tegen te gaan wordt het WML daarom aangepast per 1 januari 2018, middels een nieuw artikel 13a. Graag informeren wij u op een later moment over de gevolgen van deze wijziging in de WML.

N.B. Per 1 januari 2018 zullen er ook wijzigingen plaatsvinden in het WML met betrekking tot betaling op basis van stukloon. De reden van de wijziging is het ontbreken van een concrete, meetbare en ook verifieerbare norm die de handhaving van de WML vaak belemmert.

Bron: NBBU