Wijziging verschillende cao’s

Cao voor houtverwerkende industrie
Voor de ongeveer 4000 werknemers in de houtverwerkende industrie is een nieuwe cao afgesloten. Zij krijgen met terugwerkende kracht van oktober 2016 tot eind 2018 een loonsverhoging van ruim 3,5 procent en een eenmalige uitkering van 100 euro.

De nieuwe arbeidsovereenkomst komt na tien maanden onderhandelingen. Volgens vakbond CNV Vakmensen krijgen de werknemers in de houtverwerkende industrie „eindelijk een fatsoenlijke loonsverhoging”. Het resultaat wordt nu voorgelegd aan de leden ter goedkeuring.

Bron: RD

FNV-leden op valreep akkoord met nieuwe cao transportsector
De leden van vakbond FNV hebben met een ruime meerderheid ingestemd met een nieuwe cao voor de 140.000 werknemers in de transportsector. Eerder al stemden leden van CNV en De Unie met de nieuwe cao in, die 1 juli van kracht wordt. Daarmee is de collectieve arbeidsovereenkomst ‘definitief’. Van de KNV-aangesloten werknemers stemde 73 procent in met het eindbod, bij de TLN-aangesloten werknemers kon 76 procent met de nieuwe cao leven.

Loonsverhoging
Het cao-eindbod gaat uit van een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020. In die periode gaan de lonen met 10 procent omhoog. Eerst 2 procent per 1 juli aanstaande, vervolgens nog eens 2 procent per 1 januari 2018 en tenslotte opnieuw 2 procent per 1 januari 2019. Tijdens de looptijd van de cao gaan de periodieken stapsgewijs omhoog, wat bij elkaar neerkomt op een extra loonsverhoging van 4 procent.

Bron: Truckstar

Bouw-cao van kracht voor alle bouwbedrijven
De bouw-cao is door het ministerie van Sociale Zaken algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra vallen.

Werkgeversorganisaties en vakbonden bereikten begin maart een akkoord over een nieuwe cao, die tot 1 april van het volgende jaar loopt. Daarin is onder meer een loonsverhoging van 1,75 procent opgenomen. Die verhoging wordt in twee etappes doorgevoerd: 1 procent per 1 juli en nog eens 0,75 procent bij de start van 2018.

Dit jaar gebruiken cao-partners om verder te werken aan een zogenoemde toekomstbestendige cao. Bij zowel werkgevers als werknemers bestaat de wens om de cao minder complex te maken. Vakbonden willen de cao bovendien zo aanpassen dat het voor bouwbedrijven weer makkelijker wordt om vast personeel aan te nemen. Ook wordt het ‘tussenjaar’ gebruikt om afspraken uit de vorige cao verder handen en voeten te geven. Daarbij gaat het onder meer over het individueel keuzebudget, arbeidstijden en de ID-pas.

Bron: CoBouw

FNV wil deze zomer nog horeca-cao
‘De kwaliteit van de horeca keldert door een groeiend personeelstekort vanwege uitgeklede arbeidsvoorwaarden’, FNV Horeca gaat de strijd aan en wil deze zomer nog samen met werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland in een nieuwe horeca-cao afspraken maken over loon, werktijden en scholing ‘om werken in de horeca weer aantrekkelijk te maken.

Horeca-cao: 7,25 procent
Gezien de stijgende horecaomzetten op rij stelt FNV Horeca een loonsverhoging voor van 4,75 procent met terugwerkende kracht voor de periode 2013-2016, aangevuld met een loonsverhoging van 2,5 procent voor 2017.

‘Horeca slechtst betaalde sector Nederland’
Sinds april 2014 heeft de horeca geen cao en werkt het personeel onder uitgeklede arbeidsvoorwaarden. De 335.000 horecamedewerkers hebben al vier jaar geen loonsverhoging ontvangen terwijl wel van hen verwacht werd personeelstekorten op te vangen.

Door het lage loon, lange werkdagen, hoge werkdruk en onbetaalde overuren besluiten veel horecamedewerkers de sector binnen een paar jaar te verlaten. De horeca is volgens het CBS de slechtst betaalde sector.

Bron: MissetHoreca

Akkoord CAO Dagrecreatie 2017-2018
Met de vakbonden is overeenstemming bereikt over een verlenging van de Cao Dagrecreatie. De looptijd is 1 1/2 jaar: 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonsverhogingen
–  1,75% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,00% loonsverhoging per 1 oktober 2018

Bron: Recron