Rustig begin cao-jaar 2017

Rustig begin cao-jaar
Het cao-jaar 2017 is kalm begonnen met een iets lager dan normaal aantal afgesloten cao’s en overwegend ‘normale’ loonafspraken.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. Arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s.

Industrie, dienstverlening gelijk op
Opvallend in de cao’s van de afgelopen maanden is dat de tegenstelling tussen industrie en dienstverlening lijkt te verdwijnen. De afgelopen jaren was het steeds zo dat in de industrie stelselmatig hogere loonafspraken werden gemaakt dan in de dienstverlening.

Sinds enige maanden is het beeld veel gevarieerder en is geen samenhang meer vast te stellen tussen hoogte van de loonafspraak en economische sector. AWVN schrijft dit toe aan veranderde marktomstandigheden in de economie.

Gemiddelde loonstijging iets hoger
In januari kwamen 14 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddelde afgesproken loonstijging in die cao’s is 1,77 procent. Dat is iets boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Deze stijging wordt veroorzaakt door een klein aantal uitschieters.

In 2017 lopen in totaal 411 cao’s af voor 2,75 miljoen werknemers.

Trend vorig jaar doorgezet
Vorige maand meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat de cao-lonen met een gemiddelde van 1,9 procent vorig jaar in het hoogste tempo sinds 2009 zijn gestegen. Hiermee was de loonstijging vorig jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. In de zes jaren ervoor bleef de stijging beperkt tot tussen de 0,9 en 1,4 procent.

Bron: PW De Gids

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten
Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao Groothandel Bloemen en Planten. De cao geldt voor een periode van 2,5 jaar waarbij er een totale loonsverhoging is afgesproken van 4,5%. De vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat neutraal voor aan hun leden. Zij kunnen tot 6 maart hun stem uitbrengen.

De salarisschalen worden als volgt verhoogd: 1,5% per 1 maart 2017, 1,5% per 1 januari 2018 en 1,5% per 1 januari 2019. De feitelijke salarissen worden op bovenstaande data verhoogd met 1,5% over maximaal het eindsalaris van groep 6.

Het aantal wachtdagen bij ziekte wordt vastgesteld op maximaal 9 dagen per jaar per 5 ziektemeldingen. Deze regel is niet van toepassing bij chronische aandoeningen. Negen wachtdagen is nog steeds erg veel vindt FNV, maar nu is er een begin gemaakt om het in de toekomst verder af te bouwen.

In de cao wordt opgenomen dat bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd het huidige salaris uitgangspunt voor het inkomen is. We gaan dan uit van dezelfde functie. Als er een functiewisseling komt is de bijhorende salarisschaal natuurlijk van toepassing.

Bron: FNV Agrarisch Groen

Geen akkoord cao kraamzorg
FNV besluit om het onderhandelaarsakkoord cao Kraamzorg niet om te zetten in een definitief cao-akkoord. En volgt hierin het advies van de leden en de FNV Cao commissie Kraamzorg op. De leden stemden in meerderheid tegen het bereikte akkoord.

Pijnpunt van bereikte akkoord
De FNV cao commissie, die bestaat uit uitsluitend kaderleden allen werkzaam zijn in de kraamzorgsector, hebben de reacties van hun collega-FNV leden verzameld en gewogen. Zij zijn tot de slotsom gekomen dat het onderhandelaarsakkoord niet omgezet kan worden in een definitief akkoord.

Het pijnpunt zit vooral bij de afbouw van de reiskostenvergoeding in 8 jaar van € 0,27 naar € 0,19 per kilometer. De voordelen van een verhoging van  € 0,15 naar € 0,19 en de introductie van een kilometervergoeding woon-werk van € 0,11 wogen daar niet tegen op. Een grote groep kraamverzorgenden die veel ‘autokilometer’ kosten maakt, gaat daar flink op achteruit. Compensatie door een vergoeding van de reistijd in werktijd ligt wel in het verschiet maar is niet hard geregeld in het huidige cao akkoord.  

Uitkomst gedeeld, vervolgstappen nu te bepalen
De FNV heeft het negatieve advies van de FNV Cao commissie Kraamzorg overgenomen. Het besluit van de FNV dat zij niet akkoord gaat met de cao Kraamzorg, is aan Bo Geboortezorg kenbaar gemaakt. Ook de andere bonden hebben nee gezegd en dit aan Bo kenbaar gemaakt.

Er is nu geen cao voor de Kraamzorg. De bonden gaan de komende periode met Bo Geboortezorg in overleg over de nu ontstane situatie. We houden jullie op de hoogte en betrekken jullie natuurlijk bij de te nemen vervolgstappen.

Bron: FNV

 

Schoonmaak CAO: FNV dreigt met stakingen
Op donderdag 23 februari vindt het vervolggesprek met betrekking tot de schoonmaak cao plaats. Op diverse dossiers is er door de werknemers en werkgevers overeenstemming bereikt. Echter, het spel om het inkomen is nog niet gespeeld.

Daar waar werkgeversorganisatie OSB haar bod van gemiddeld 1,4% per jaar in een cao met een looptijd van drie jaar, totaal 4,2%, als een buitengewoon evenwichtig bod kwalificeert, zijn de bonden een volstrekt andere mening toegedaan.

CNV vindt een bod van 4,2% als uitgangspunt redelijk, mits het een termijn van twee jaar betreft. Met andere woorden; 2,1% per jaar. Zij wenst liever een stijging van 4,5% over twee jaar. FNV Schoonmaak noemt het bod van de werkgevers echter beledigend voor de schoonmakers. Zij wenst 2,5% per jaar, totaal 7,5% over een periode van drie jaar.

De stemming
Aan de vooravond van de komende cruciale onderhandelingsronde peilde Clean Totaal de stemming onder de cao partijen.

OSB laat weten niets over de afloop te durven voorspellen. CNV Vakmensen zegt bij monde van haar bestuurder Jan Kampherbeek dat er geen tussentijds gesprek heeft plaats gevonden en zij er vanuit gaat dat OSB instemt met de wensen van CNV. Zij zien dit met vertrouwen tegemoet.

FNV Schoonmaak is echter strijdvaardig, voorziet problemen en stelt geen stap terug te zetten. Via bestuurder Jet Linssen laat zij weten: “Als er donderdag een akkoord komt, dan bespreken we dat met de leden zaterdag. Als het enorme gat met betrekking tot inkomen donderdag niet wordt overbrugd door de werkgevers dan wordt het een actiebijeenkomst waar we de mogelijkheid van staken met de leden gaan bespreken. De werkgevers beschikken over de sleutel.”

Linssen vervolgt: “Totdat er een loonbod lag was ik optimistisch, maar sinds Valentijnsdag overheerst de teleurstelling. Ik moet nog zien dat we er uit gaan komen donderdag. Onze eis is bekend, 2,5% per 1 januari per kalenderjaar. Met een oplopende inflatie is dit een alleszins redelijke eis. Schoonmakers zijn opgestaan, in inkomen vooruitgegaan de afgelopen jaren en hebben nu recht op een loonsverhoging van 2,5% om de steeds hogere kosten van het leven te kunnen betalen. We gaan geen stapjes terug zetten! Dat is ook niet nodig gezien de resultaten in de sector de afgelopen jaren.”

Bron: Cleantotaal