Onderhandelingsresultaten van diverse cao’s

Een overzicht van diverse onderhandelingsresultaten

Onderhandelingsakkoord CAO Tentoonstellingsbedrijven
Op 24 mei jl. heeft CLC-VECTA Centrum voor Live Communication met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bouw een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO Tentoonstellingsbedrijven. De CAO krijgt een looptijd van 3 jaar, van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. De salarissen worden zowel per 1 juli 2016, als per 1 februari 2017 en per 1 juli 2017 structureel verhoogd met 35 euro. Daarnaast ontvangen de werknemers, ter compensatie van het jaar 2015, per 1 december 2016 een eenmalige uitkering van 160 euro.

CAO-partijen hebben overeenstemming over één verplichte (beroepsgerichte) scholingsdag vanaf het 30e levensjaar van de werknemer op kosten van werkgever. Daarnaast vindt een loopbaangesprek (POP) plaats vanaf het 40e levensjaar, als onderdeel van een toekomstgericht opleidingsplan. De opleidingskosten voor beroepsgerichte vakopleidingen komen 100 procent ten laste van de werkgevers. De opleidingskosten voor loopbaanontwikkeling zullen voor 50 procent ten laste van de werkgever en voor 50 procent ten laste van de werknemer komen. Afgesproken is dat bij eenzijdige beëindiging van dienstverbanden door werkgevers geen terugbetaling van opleidingskosten door werknemers wordt gevorderd. Ook zal er in dat geval geen verrekening plaatsvinden bij eventuele transitievergoedingen.

Tevens is afgesproken dat het dagvenster wordt verruimd van 07:00 uur tot 20:00 uur. Het nachtvenster wordt van 22:00 uur tot 06:00 uur. Voorts behouden oudere werknemers het recht op flexibilisering van de werktijden en het recht op extra vakantiedagen. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verschoven gaat het toekennen van extra vakantiedagen naar de leeftijd van 58 jaar. De werknemers die nu deze dagen al ontvangen behouden hun rechten. Het voorstel is om de ingangsdatum vast te stellen op 1 juli 2016. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel in Textielgoederen
Op 16 juni jl. heeft werkgeversorganisatie SCTX met de vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en FNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen. De CAO krijgt een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2017. De salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen worden per 1 september 2016 verhoogd met 1,25 procent. Per 1 februari 2017 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen nog eens verhoogd en wel met 0,5 procent. Ondernemingen die in 2016 al een collectieve verhoging hebben gegeven, kunnen deze verrekenen met de CAO-verhoging van 1 september 2016.

De bestaande regeling in de CAO waarbij werknemers op vrijwillige basis met hun werkgever afspraken maken over vermindering van de arbeidsduur tot 80 procent van de overeengekomen arbeidsduur met behoud van 80 procent van het salaris en 100 procent pensioenopbouw wordt mogelijk gemaakt 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd. De 80-80-100 regeling wordt zodanig uitgebreid dat deze ook door alle werknemers kan worden gebruikt in het geval van mantelzorg.

In het kader van Duurzame inzetbaarheid gaat de werkgroep gedurende de looptijd van de nieuwe CAO verder met de onderwerpen: een financiële foto, employability, vitaliteit en een onderzoek naar de haalbaarheid van het omzetten van extra vakantiedagen naar een persoonlijk inzetbaarheidsbudget. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelaarsresultaat CAO Fashion, Sport & Lifestyle
Op 1 juli jl. heeft INretail met de vakbonden AVV, De Unie en CNV Vakmensen een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Fashion, Sport en Lifestyle. De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar, van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018. Zowel voor de Mode en Verf en Woninginrichting als voor de Sport en Schoenen geldt dat de lonen van de werknemers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt, per 1 juli 2016, per 1 januari 2017, per 1 juli 2017 en per 1 januari 2018 worden verhoogd met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per die data wordt verhoogd. De schaallonen worden per deze data met dezelfde percentages verhoogd. Als het percentage voor verhoging van het Wettelijk Minimumloon dat door de overheid wordt vastgesteld per een van de genoemde data lager is dan 0,4 procent, bedraagt de verhoging 0,4 procent. Daarnaast wordt differentiatie hersteld in het loongebouw. Werknemers die per 1 januari 2017 geen loonsverhoging ontvangen omdat ze bovenschalig zijn, krijgen per 1 januari 2017 een eenmalige uitkering van 0,5 procent over het totale loon in 2015. Het totale loon is het loon waarover vakantietoeslag wordt berekend.

CAO-partijen hebben afgesproken dat de 100 procent zaterdagavondtoeslag van 18.00 tot 22.00 uur vervalt. De 100 procent zaterdagavondtoeslag van 22.00 tot 24.00 uur wordt 50 procent. Als werknemers in het jaar 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016 meer dan 20 keer op zaterdagavond hebben gewerkt, bereid blijven dit te doen en toeslag hebben ontvangen, wordt de verlaging van de toeslag gecompenseerd in een loonsverhoging of in vrije tijd. De toeslag van 50 procent op doordeweekse avonden geldt voor werken van 22.00 tot 24.00 uur i.p.v. vanaf  21.00 uur.

Voorts heeft de werknemer bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100 procent van het brutoloon. In de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90 procent van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt 80 procent van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 79 t/m 104) geldt de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70 procent van het brutoloon. Het aantal wachtdagen wordt gemaximeerd op vier per kalenderjaar. De sociaal fondspremie wordt voor de tweede helft van 2016 tijdelijk vastgesteld op 0,2 procent. Deze premie wordt bij werkgevers geheven. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelingsresultaat CAO Recreatie
Op 30 juni jl. heeft de vereniging van recreatieondernemers Nederland (Recron) met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Recreatie.
De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. De schaalbedragen en de feitelijk uitbetaalde salarissen worden per 1 januari 2017 verhoogd met 1,75 procent. De persoonlijke toeslagen, als zodanig omschreven in de individuele arbeidsovereenkomsten, zijn van deze verhoging uitgesloten.

Met ingang van 1 juli 2016 hebben de zweminrichtingen een eigen CAO afgesloten. De werkingssfeer van de CAO Recreatie zal daarom worden aangepast. Op grond van artikel 7:668a lid 13 van het Burgerlijk Wetboek kan ten aanzien van alle functie zoals opgenomen in het Handboek Functie-indeling Recreatie de tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden verkort tot ten hoogste drie maanden, wanneer:

– er sprake is van een seizoensbedrijf, en
– de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht, en
– deze werkzaamheden niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan 9 maanden per jaar.

Het seizoenskarakter van de functie zal door middel van het voorvoegsel ‘seizoen’ in de schriftelijke arbeidsovereenkomst worden opgenomen. De werknemer die werkzaam is op basis van een seizoensarbeidsovereenkomst, zal na een tussenpoos van tenminste 3 maanden een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen, tenzij in de schriftelijke aanzegging zoals bedoeld in artikel 7:668 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek een motivering is opgenomen, waarom terugkeer niet mogelijk is. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelingsresultaat CAO Zwembaden
Op 20 juni jl. hebben de leden van de Coördinatiegroep CAO Zwembaden namens Recron, met de vakbonden FNV Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Zwembaden. De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. De salarissen worden per 1 oktober 2016 verhoogd met 1,5 procent. Daarnaast ontvangen de werknemers die tussen 1 juli en 1 oktober 2016 in dienst zijn, in december 2016 een eenmalige uitkering ter hoogte van 1,5 procent over het feitelijk salaris dat zij in deze periode hebben ontvangen.

Door de komst van deze nieuwe CAO vallen de werknemers niet langer onder de CAO Recreatie, die tot en met 30 juni 2016 op hen van toepassing is. CAO-partijen zullen de CAO Zwembaden en de Sociale Agenda na instemming van hun leden aanmelden bij de minister van SZW, zodat deze op 1 juli 2016 in werking treedt. Tevens zullen CAO-partijen de minister van SZW verzoeken de CAO Zwembaden Algemeen Verbindend te Verklaren. De CAO Zwembaden geldt voor ruim 10.000 medewerkers die werken in geprivatiseerde zwembaden. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Principeakkoord CAO Zuivelindustrie
Afgelopen week hebben CAO-partijen een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Zuivelindustrie. De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar, van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018.
De salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2016 verhoogd met 1,5 procent. Per 1 april 2017 worden de salarissen nog eens verhoogd met 1,5 procent. CAO-partijen hebben afspraken gemaakt over gezondere roosters. In de nieuwe CAO geldt een doorbetaalde schaft voor alle roosters met nachtdiensten. Tevens worden alle ploegendiensten betaald volgens de toeslagenmatrix in de CAO. Voor de volcontinudienst betekent dit dat iedereen een blijvende welvaartsvaste persoonlijke toeslag krijgt die pensioengevend is.

Onder strikte voorwaarden kunnen bedrijven of locaties waar dagverse producten worden geproduceerd, een korting krijgen van 3 procent op de ploegentoeslag wanneer in volcontinudienst gewerkt gaat worden. Dagversbedrijf is een bedrijf dat consumptiemelk of consumptiemelkproducten zoals vla, yoghurt en pap produceert. Voorts komt er een jaaruren-norm. Dat betekent dat een werknemer op jaarbasis gemiddeld 36 uur per week moet werken. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelingsresultaat CAO Reisbranche
Op 16 juni jl. heeft de ANVR met de vakbonden De Unie, CNV Dienstenbond en FNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Reisbranche. De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016. De salarissen worden per 1 juli 2016 verhoogd met 1,5 procent. Voorts is een bepaling afgesproken inzake een afwijking van de wet werk en zekerheid voor seizoenswerkers, zoals reisleiders en standplaatshostesses. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelingsresultaat CAO Tuinzaadbedrijven
Op 30 juni jl. hebben CAO-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Tuinzaadbedrijven. De CAO krijgt een looptijd van 18 maanden, van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017. Werknemers krijgen in die periode een structurele loonsverhoging van 2,5 procent. Afgesproken is dat er een werkgroep komt die zich richt op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Over reparatie van het derde WW-jaar wordt op een later moment een aparte CAO-afspraak afgesloten.

Voor seizoenarbeiders die in de sector werken met contracten voor bepaalde tijd, is er een uitzondering op de ketenwetgeving. Ze kunnen zich niet beroepen op een vast dienstverband na twee jaar. Door de aard van het werk, seizoensgebonden arbeid, is er ook feitelijk geen werk voor een heel jaar. Deze werknemers krijgen contracten van 9 maanden met een verplichte onderbreking van drie maanden of meer. Werknemers die meer dan 9 maar korter dan 12 maanden werken, komen na drie jaar in vaste dienst. AO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelingsresultaat CAO Slagersbedrijf
Op 1 juni jl. heeft de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Slagersbedrijf.
De CAO krijgt een looptijd van 18 maanden, van 1 april 2016 tot en met 30 september 2017. De salarissen worden per 1 oktober 2016 verhoogd met 1,75 procent. De invoeringsdatum van het functiewaarderingssysteem ORBA wordt 1 juli 2017 (was 1 januari 2017).

In de CAO wordt conform de arbeidstijdenwet de bepaling opgenomen dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert, dat een werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen.

Tenslotte wordt in werkgroepverband met pensioendeskundigen een verkenning uitgevoerd naar het toekomstig pensioenstelsel. Hierbij zullen ook de mogelijke veranderingen van het toekomstig wettelijk kader als gevolg van bijvoorbeeld het recent uitgebrachte SER-advies, de aankomende pensioennota van staatsecretaris Dijkstra, en de uitkomsten van de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 over deze zaken worden meegenomen. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelingsresultaat CAO Zorgverzekeraars
Op 5 juli jl. hebben verzekeraars en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Zorgverzekeraars. De CAO krijgt een looptijd van 24 maanden, van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018. Gedurende de looptijd van de nieuwe CAO worden de lonen driemaal structureel verhoogd, te weten: met 0,5 procent per 1 oktober 2016, met 1,5 procent per 1 januari 2017 en nog een keer met 1,5 procent per 1 oktober 2017.

Tijdens de looptijd van de CAO komt er een studie naar de wachtgeldregeling. De 20 jaar oude overgangsregeling wachtgeld sluit steeds minder aan bij ontwikkelingen zoals de verschuiving van de pensioenleeftijd, de vermindering van de WW-rechten en de maatschappelijke opvatting over duurzame inzetbaarheid. Er wordt gezocht naar alternatieven voor de wachtgeldregeling. Het versterken van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer zal daarbij een belangrijke rol spelen.

De CAO voor de Zorgverzekeraars is van toepassing op circa 6.000 werknemers werkzaam bij CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid, De Friesland, DSW en Eno. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.