Onderhandelingsresultaten diverse cao’s

Onderhandelingsresultaat CAO Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen
Op 3 mei jl. heeft Cumela Nederland met de vakbonden FNV Agrarisch en Groen, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (Leo). De CAO krijgt een looptijd van 1 mei 2016 tot en met 30 juni 2017.

De salarissen worden per 1 juli 2016 verhoogd met 0,95 procent. Per 1 januari 2017 worden de salarissen nog eens verhoogd en wel met 0,75 procent. Voor de doelgroep van de participatiewet wordt een aparte loonschaal opgenomen in de CAO die loopt van 100 procent wettelijk minimum loon (WML) tot 120 procent WML. De opbouw verloopt in 6 stappen.

De inlenersbeloning voor uitzendkrachten wordt opgenomen in de CAO. Tevens is afgesproken dat alleen NEN-gecertificeerde uitzendbureaus mogen worden ingeschakeld. Voorts vervalt 5 mei vanaf 2017. De vrije dag wordt toegevoegd aan de bovenwettelijke vakantiedagen. Tijdens de looptijd van de CAO wordt een pilot uitgevoerd inzake scholing. Bij voldoende financiële middelen in het Fonds Arbeidsmarkt worden 200 vouchers a 1.500 euro beschikbaar gesteld. Nadere uitwerking vindt plaats in de sectorcommissie.

Tevens is afgesproken dat de CAO wordt opengebroken als de werkgroep arbeidstijden een advies heeft geformuleerd voor CAO-partijen of als er overeenstemming is tussen CAO-partijen over de functies die in aanmerking komen voor de afwijking op de ketenbepaling in de WWZ. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Eindbod werkgevers CAO Open Teelten
Op 2 mei jl. heeft LTO Nederland een eindbod neergelegd bij de vakbonden CNV Vakmensen en FNV voor een nieuwe CAO Open Teelten. Op alle onderwerpen uitgezonderd de loonparagraaf hebben sociale partners overeenstemming bereikt. De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 21 maanden, van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.

De werkgevers bieden een loonsverhoging van in totaal 2,75 procent over het feitelijke loon, te weten: 1,5 procent per 1 juli 2016 en 1,25 procent per 1 januari 2017.
CAO-partijen hebben afgesproken dat de WWZ afspraken over seizoenmatige arbeid worden opgenomen in de CAO. Tevens komt er een startschaal in functiegroep B: 100 procent WML, contract van 2 jaar, omvang dienstverband minimaal 80 procent.
Voorts is er overeenstemming over het aanbieden van 150 scholingsvouchers ad. 1.500 euro voor werknemers in de Open Teelten.

CAO-partijen leggen het eindbod voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Eindbod werkgevers CAO Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf
In december 2015 hebben de werkgevers in de Schildersbranche een zogenaamd eindbod neergelegd. Dit is toen door de vakbonden afgewezen. Op 12 april jl. hebben de werkgevers wederom een eindbod neergelegd voor een nieuwe CAO. De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 3 jaar, van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.

De werkgevers bieden een salarisverhoging van in totaal 4,75 procent, te weten: 1,25 procent in week 25 van 2016, 0,50 procent in week 40 van 2016, 1,5 procent in week 1 van 2017 en 1,5 procent in week 40 van 2017.

Het dagvenster zal worden verlengd van 18.00 uur naar 19.00 uur. De werkgever kan verlangen dat (onbeperkt) buiten de normale arbeidstijden wordt gewerkt. Er is pas sprake van overwerk indien per loonperiode meer dan 170 uur is gewerkt, dus bij meer dan 8,5 uur gemiddeld per dag. Voor dagen van 11 uur die gecompenseerd worden door dagen van bijvoorbeeld 6 uur geldt dus geen overwerktoeslag. De kilometervergoeding bij eigen vervoer wordt verlaagd van 0,33 euro naar 0,30 euro. Tevens wordt de vergoeding reisuren verlaagd van 15 euro per uur naar 10 euro per uur, waarbij het eerste uur niet wordt vergoed. Onder voorwaarde dat de Belastingdienst accepteert dat dit belastingvrij en buiten de werkkostenregeling valt, wordt de uitrustingvergoeding verhoogd van 1,55 euro naar 1,60 euro en de maaltijdvergoeding bij overwerk van 7,25 euro naar 8 euro.

Voorts willen de werkgevers de bestaande regeling inzake seniorendagen per 1 januari 2017 laten vervallen (geen nieuwe gevallen).Het aantal dagen voor bestaande rechten wordt afgebouwd naar 5 dagen per jaar voor werknemers van 55-60 jaar, voor werknemers van 60 jaar en ouder bedraagt de afbouw 10 dagen per jaar. Vakbond FNV heeft het eindbod inmiddels aan de CAO-adviescommissie voorgelegd. Zij heeft geadviseerd om het eindbod af te wijzen en voorbereidingen te treffen voor acties. CNV Vakmensen daarentegen legt het eindbod neutraal voor aan haar leden.

Bron: CAOnet