Nieuws van diverse cao’s

Loonsverhoging voor Fashion, Sport en Lifestyle
In artikel 6 CAO Fashion, Sport en Lifestyle is de volgende bepaling opgenomen: 'Tijdens de looptijd van de CAO worden op 1 januari 2017, 1 juli 2018 en 1 januari 2018 de schaallonen en de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt, verhoogd met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon wordt verhoogd. Als het door de overheid vastgestelde percentage op een van de genoemde data lager is dan 0,4 procent, dan worden de genoemde lonen en de loonschalen met 0,4 procent verhoogd.'

Vakbond Alternatief Voor Vakbond (AVV) meldt: 'We spraken af dat je loon verhoogd zou worden met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (de zogenaamde automatische prijscompensatie), met een minimum van 0,4 procent.

Cao Open Teelten verbindend verklaard
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017 algemeen verbindend verklaard. Hierdoor geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren fruit, vollegrondsgroente, akkerbouw, boomkwekerij, bollen en zomerbloemen. In de nieuwe cao is een loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2016 en 1,25% per 1 januari 2017 afgesproken.

De uitzondering op de ketenbepaling voor agrarisch seizoenswerk is in de cao opgenomen. Met deze ketenbepaling kunnen ketens van tijdelijke contracten onder voorwaarden worden onderbroken met drie maanden in plaats van de wettelijke 6 maanden. Deze bepaling is nog niet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Daarom geldt dat deze bepaling momenteel alleen door leden van LTO Nederland, Anthos, NFO en KAVB kan worden toegepast. Anderen kunnen deze ketenbepaling alleen toepassen vanaf het moment dat ook deze regeling algemeen verbindend wordt verklaard.

LTO, Anthos, KAVB en NFO zijn inmiddels met de voorbereidingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen gestart. Voor vragen en uitleg over de cao Open Teelten kunnen werkgevers contact opnemen met de Werkgeverslijn.

Onderhandelingsresultaat CAO Vlakglas
Op 2 november jl. hebben Bouwend Nederland en de vakgroep GBO met de vakbonden FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Vlakglas- glasbewerkings- en glazeniersbedrijf. De CAO krijgt een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018.

De salarissen en aanverwante toeslagen worden verhoogd met in totaal 3,5 procent, te weten: 1,5 procent per 1 april 2017, 1 procent per 1 september 2017 en 1 procent per 1 januari 2018.

CAO-partijen hebben afgesproken dat de ingangsdatum voor de seniorendagen 2 jaar opschuift. Voor werknemers van 50 jaar en ouder blijft de situatie ongewijzigd. Voor nieuwe gevallen geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2019. Werknemers die nu 63 jaar en ouder zijn, behouden tot hun pensioen het aantal extra vrije dagen.

Voorts krijgt de CAO Opleidings- en ontwikkelingsfonds Vlakglasbranche (Stoov) een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Hierbij zal onder andere naar actualisering van de teksten gekeken gaan worden.

CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

De verhoging blijkt uit te komen op 0,94 procent, mits je met je loon niet buiten de loontabellen valt.'

Besprekingen voor de eerste CAO Kraamzorg gestart
Sinds kort is er een nieuwe CAO VVT 2016-2018. Maar de nieuwe CAO is niet van toepassing op de kraamzorgorganisaties die tot januari bij werkgeversorganisaties ActiZ en BTN waren aangesloten. In december 2015 lanceerden deze kraamzorgorganisaties de nieuwe brancheorganisatie Bo Geboortezorg. Die belangenbehartiging is dus nu ondergebracht bij Bo Geboortezorg. Bo Geboortezorg vertegenwoordigt 120 ondernemers met 10.000 werknemers. De kraamzorg krijgt nu ook een eigen CAO.

Tijdens een bijeenkomst eerder dit jaar werd zowel vanuit werkgevers- als werknemerszijde aangegeven welke onderwerpen ze uitgewerkt willen zien in de eerste CAO Kraamzorg. Omdat het van belang is de medewerkers in de sector kraamzorg duidelijkheid te geven, willen partijen op redelijk korte termijn komen tot een eerste CAO. Deze zal daarom grotendeels gebaseerd zijn op de artikelen in de vorige CAO VVT die ook betrekking hadden op de kraamzorg. Plan is daarna een CAO Kraamzorg te ontwikkelen die aansluit op specifieke behoeften in deze branche.

CAO-partijen bij de CAO Kraamzorg zijn Bo Geboortezorg en de 4 werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91. FBZ vertegenwoordigt hierin de werknemersbelangen van federatiepartner AVBZ.

Op 9 en 10 november 2016 vonden de eerste twee onderhandelingsronden over de CAO Kraamzorg plaats. In de eerste twee ronden is gesproken over de te volgen procedure en de inzet van werkgevers en bonden.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,94. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:

• 1.551,60 euro;
• 358,05 euro;
• 71,61 euro.

Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2017 en naar boven afgerond)