btn payroll

Bouw-cao algemeen verbindend

De bouw-cao is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard (avv). Dat betekent dat deze voor alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vallen, van kracht is, ook als ze niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie of vakbond.

Onder meer Zelfstandigen Bouw (ZBo) en de belangenvereniging van sloopaannemers Veras hadden bezwaar gemaakt tegen de algemeen verbindend verklaring.Veras hekelde de ruime formulering in de bouw-cao ten aanzien van asbestverwijdering. Volgens de branchevereniging komt daardoor elke vorm van asbestverwijdering onder de bouw-cao te vallen, in plaats van alleen verwijdering van asbest dat onderdeel uitmaakt van een bouwwerk.

Het ministerie verwerpt deze klacht door te wijzen op het feit dat “asbestverwijdering als specifieke bouwactiviteit al jarenlang is opgenomen in de cao en dat de werkingssfeer ook al jaren consistent is”.

ZBo ageerde tegen de bepaling dat werkgevers gehouden zijn overeenkomsten aan te gaan met zzp’ers die voldoen aan de in de cao opgenomen definitie van zelfstandige vakmannen. Volgens ZBo benadeelt deze cao-bepaling zzp’ers die niet aan de definitie voldoen. Bovendien beperkt het de contractvrijheid voor bouwbedrijven richting zzp’ers.

Het ministerie benadrukt dat een zzp’er die door een bouwwerkgever wordt ingeleend zelf niet aan de cao is gebonden. De betreffende bepalingen zijn opgenomen om echte zzp’ers te onderscheiden van zogenoemde schijnzelfstandigen. “De cao-partijen beogen de belangen van werknemers te beschermen zonder dat de inzet van zzp’ers generiek in de cao wordt uitgesloten.”

Vorig jaar juni bereikten werkgevers en werknemers in de bouw een akkoord over de nieuwe bouw-cao. Daar ging bijna anderhalf jaar onderhandelen aan vooraf. De cao heeft een looptijd van 25 maanden. In die periode gaan de lonen met 5,5 procent omhoog.

Bron: CoBouw

Nieuws

meer nieuws